ภาษาโลโก้

LOGO EP1 - Program 1

ภาษาโลโก้เป็นภาษาโปรแกรมเพื่อการศึกษา ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1967 โดย Wally Feurzeig, Seymour Papert และ Cynthia Solomon คำว่า “Logo” นั่นไม่ได้เป็นชื่อย่อ แต่มีที่มาคำว่า “logos” ในภาษากรีกซึ่งหมายความว่า “thought” หรือ “ความคิด” ซึ่งเป็นการบอกถึงความแตกต่างจากภาษาโปรแกรมอื่น โดยภาษาโลโก้จะเน้นการคำนวณตัวเลขเป็นหลัก ไม่ใช่กราฟฟิคหรือตรรกะ

เมื่อพูดถึงภาษาโลโก้ สิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของทุกคนนั่นก็คือ “เต่าโลโก้” ซึ่งจะเคลื่อนที่และวาดรูปตามคำสั่งของเรา ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจ คาดเดา และให้เหตุผล เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเต่าโลโก้ได้โดยจินตนาการว่าถ้าตัวเองเป็นเต่าโลโก้จะเคลื่อนที่เพื่อวาดรูปได้อย่างไร