inGenius

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ – inGenius (วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก)

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไร หนังสือ inGenius เล่มนี้ว่าด้วยกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เขียนโดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผู้สอนความคิดสร้างสรรค์วิชานวัตกรรม เจ้าของหนังสือ น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 เนื้อหาเน้นไปที่การสร้างกลไกสร้างสรรค์ (Innovation Engine) ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ จินตนาการ ทัศนคติ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ซึ่งในหนังสือจะบอกรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ผ่านเรื่องราวที่เกิดคิดในชั้นเรียนของเธอ

Read More